felsefeci olmak...

Felsefeci Olmak Üzerine...

Felsefeci kimdir ve ne yapar?

Felsefe; düşünmek, sorgulamak, irdelemek; insanla ve insan yaşamıyla ilişkili her konuya nitelikli sorular sorularak alınan yanıtların irdelenmesiyle varılabilen düşünceler bütünü olduğuna göre, felsefeci de: düşünen, sorgulayan, irdeleyen, insanla ve insan yaşamıyla ilişkili her konuya nitelikli sorular soran ve aldığı yanıtları irdeleyerek bir sonuç düşünceye varabilendir demek olsa gerek...

1. Felsefecinin temel amacı, felsefe okumak ve felsefeyi bilmek değil, felsefe yapmaktır.

2. Yaşamı ve düşünceleri, merak ve şüphe ile doludur.

3. Yaşamı ve sorunlarını; bilgi, algı ve sezgi gücüyle görür.

4. Düşünce ve üretimleri, sorgulayan bir zihnin ürünüdür.

5. Yaşamı ve konularını bütün yönleriyle ele alır, irdeler.

6. Düşünceleri hem kurucu, hem çözümleyicidir.

7. Sorunlarla karşılaşmaktan ve sorunlarla uğraşmaktan korkmaz.

8. İnsan yaşamıyla ilgili her konuyu evrensel niteliği ile düşünür, irdeler, çalışır.

9. Yaşamla ilgili konuları çok boyutlu olarak görür ve her boyutuyla anlamaya çalışır.

10. Her konuyu eleştirel bakış açısıyla düşünür ve akıl temelli düşünceyle sorgular.

11. Şeylerin, niçin “oldukları gibi olduklarını” merak eder, araştırır.

12. Bilgi, deney, algı ve sezgi sonuçlarından oluşan düşüncelerini analiz eder, çözümler.

13. Varlık, bilgi ve değer gibi konularda yaşamın anlamıyla ilgili yeni sorular sorar, önceden sorulmuş soruları çözümlemeye çalışır.

14. Çözümlenmiş araçlardan yararlanarak dünyayı yeniden kurar, yaşamı yeniden biçimlendirir, yeni düşünce sistemlerinin altyapısını oluşturur.

15. Basit algılardan, karmaşık düşünce sistemlerine kadar “insan yaşantısı” içerikli her olgu, felsefeciye düşünme ve çalışma konusu oluşturur.

Mahmut Özturan
(2012)